Privacybeleid

TOEPASSINGSGEBIED EN DOEL

Dit beleid heeft betrekking op de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten van alle bedrijven die behoren tot Raiden SRL (hierna "ChargeGuru" of "wij" of "onze" genoemd). Dit beleid is bedoeld om onze huidige, voormalige en potentiële klanten (hierna gezamenlijk "klanten" of "u" genoemd) een algemeen begrip te bieden:

 • Omstandigheden waarin we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken
 • Soorten persoonsgegevens die we verzamelen
 • Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
 • Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Contactgegevens om contact met ons op te nemen om informatie te verkrijgen over uw rechten en deze te doen gelden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

TOEZICHTHOUDER

RAIDEN BELGIUM SRL, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Bruxelles 102B, 1410 Waterloo ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Brussel onder nummer 0771.887.002, hierna “ChargeGuru” genoemd, kan, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verwerken in de hieronder beschreven wijze.

PRINCIPE VAN GEGEVENSVERWERKING

De verwerking van uw persoonsgegevens vormt een belangrijk onderdeel van onze levering van producten en diensten aan u. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u ons uw persoonsgegevens toevertrouwt en wij beschouwen uw persoonsgegevens als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen en tegelijkertijd de klantwaardering te vergroten en betere en veiligere ervaringen te bieden, houden we ons aan de volgende vijf algemene principes.

Vrijheid van keuze

Uw persoonsgegevens zijn van u. We proberen geen aannames te doen over uw privacyvoorkeuren en proberen onze diensten zo te ontwerpen dat u ervoor kunt kiezen om uw persoonlijke gegevens met ons te delen.

Evenwicht van belangen

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang en dit belang zwaarder weegt dan de noodzaak om uw privacy te beschermen, kunnen we bepaalde persoonsgegevens verwerken zonder uw toestemming te hebben verkregen, als de wet dit toestaat. In bepaalde andere situaties kunnen we uw persoonsgegevens ook zonder uw toestemming verwerken, indien vereist door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie nodigen wij u uit om de sectie "Toestemming" hieronder te raadplegen.

Evenredigheid

Raiden SRL zal de persoonlijke gegevens van zijn klanten alleen verwerken als dit gepast, relevant en noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We streven ernaar om uw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst kan worden verkregen met anonieme gegevens. Als we anonieme of niet-persoonlijke gegevens aan uw persoonlijke gegevens koppelen, worden deze als persoonlijke gegevens behandeld zolang ze gekoppeld blijven.

Transparantie en veiligheid

Raiden SRL gelooft in transparantie over de persoonlijke gegevens die we verwerken en de doeleinden ervan. Het is essentieel om uw Persoonsgegevens te beschermen

Juridische bepalingen

Het is het beleid van Raiden SRL om te voldoen aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot privacy en gegevensbescherming in alle landen waarin we actief zijn. Waar nodig zullen we onze verwerking van uw persoonsgegevens aanpassen zoals beschreven in dit beleid om de wettelijke naleving te waarborgen.

De persoonlijke gegevens die Raiden SRL over u verzamelt, worden gebruikt:

 • Om u producten en diensten te leveren, inclusief om na te gaan of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten, en om u uitgebreidere aanbiedingen en ervaringen te bieden;
 • Om u op de hoogte te stellen van updates of wijzigingen in onze producten en diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid;
 • Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • Om ondersteuning en services voor laadpunten te bieden (garantieservice, informatie over terugroepacties, enz.);
 • Om ons klantenaanbod en de communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren;
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten of rechtmatige verzoeken aan autoriteiten;
 • Om u te informeren over onze producten en diensten en te bepalen welke voor u interessant kunnen zijn;
 • Om marktonderzoek te doen;
 • Voor doeleinden van analyse en klantprofilering (inclusief online en sociale media en entertainment) uitgevoerd door ons en onze gekozen leveranciers.

NUTTIGE DEFINITIES

Raiden SRL gebruikt de onderstaande definities in dit beleid:

 • "Verwerkingsverantwoordelijke" betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die alleen of gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • "Verwerkingsverantwoordelijke" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke;
 • "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer specifieke factoren de fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • "Verwerking" betekent een bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op Persoonsgegevens of sets van Persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of associëren, beperken, wissen of vernietigen;
 • "Gevoelige Persoonsgegevens" betekent Persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap onthullen, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

VERZAMELING VAN GEGEVENS

U kunt ons informatie over u of uw voertuig verstrekken wanneer u Raiden SRL-services gebruikt, bijvoorbeeld via onze websites of klantencentra (houd er in dit verband rekening mee dat telefoongesprekken, met uw toestemming, kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsborging). Deze gegevens kunnen zijn:

 • Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.);
 • Demografische informatie (burgerlijke staat, enz.);
  Voertuiginformatie (model, VIN-nummer (voertuigidentificatienummer) of voertuigserienummer, enz.);
 • Gegevens met betrekking tot uw aankoop en gebruik van onze producten en diensten (klantvoorkeuren en instellingen, aankoopgeschiedenis, enz.).

We zijn bijzonder waakzaam en nemen aanvullende maatregelen als en wanneer we gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Om twijfel te voorkomen, wordt gespecificeerd dat de toepasselijke wetgeving kan vereisen dat andere soorten gegevens ook als gevoelige persoonsgegevens worden beschouwd.

KENNISGEVINGEN

Waar redelijkerwijs mogelijk of waar vereist door de toepasselijke wetgeving, verbinden wij ons ertoe u, in verband met het verzamelen of opslaan van uw persoonsgegevens, te voorzien van (i) specifieke informatie over de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) de identiteit van de verantwoordelijke, (iii) de identiteit van derden aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt en (iv) andere informatie die nodig kan zijn om ervoor te zorgen dat u uw rechten kunt behouden.

TOESTEMMING

Waar redelijkerwijs mogelijk of waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming verkrijgen voordat we uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken. Het verzoek om toestemming is duidelijk en specifiek en biedt een redelijke basis om uw beslissing te nemen. We zullen uw toestemming nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Maar integendeel, we zullen ervoor zorgen dat uw toestemming op een transparante en geïnformeerde manier wordt verleend. Als u geen toestemming geeft, is het niet mogelijk om van de diensten of delen van de diensten gebruik te maken.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

Voor de meeste verwerkingshandelingen kunt u ons gebruik van uw persoonlijke gegevens beëindigen door uw voorkeuren bij te werken, een bepaalde dienst te beëindigen, uw toestemming voor verwerking in te trekken door contact op te nemen met Raiden SRL op het adres dat wordt aangegeven in de sectie "Informatie en toegang" hieronder of op een andere manier door ons geïnstrueerd. Echter, en tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, kunt u de verwerking van uw persoonlijke gegevens over het algemeen niet weigeren:

 • Die we uitvoeren om u belangrijke meldingen te sturen, zoals wijzigingen in onze algemene voorwaarden en beleid of in het geval van terugroepingen van producten; en
 • Wat we doen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

BEWARING

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de in dit beleid uiteengezette doeleinden of andere aan u bekendgemaakte doeleinden te vervullen. Dit betekent dat zodra u ermee heeft ingestemd dat wij uw persoonsgegevens verwerken, wij uw gegevens bewaren voor de duur van onze zakelijke relatie (en, indien van toepassing, tot het verstrijken van de garantieperiode) of totdat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming hebt ingetrokken, kunnen we bepaalde persoonsgegevens niettemin bewaren voor de periode die nodig is om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om ons te verdedigen in het kader van juridische geschillen. Als we uw toestemming voor de verwerking niet hebben verkregen, worden de persoonsgegevens alleen bewaard voor de wettelijk toegestane periode.

DATA KWALITEIT

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat deze correct en actueel zijn. We zullen proberen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren.

INFORMATIE EN TOEGANG

Zoals uiteengezet in het gedeelte "Kennisgevingen" hierboven, kunnen we u specifieke informatie verstrekken over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen of opslaan van dergelijke gegevens. U hebt het recht om (i) een kopie te vragen van de persoonsgegevens over u die wij bewaren, (ii) de correctie of verwijdering van persoonsgegevens waarvan u denkt dat ze onjuist zijn, en (iii) de verwijdering van uw gegevens van persoonlijke aard en de beperking tot bepaalde gevallen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en om uw persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke .

Verzoeken moeten worden gericht aan de juridische entiteit die aan het einde van dit document wordt vermeld. Uw verzoeken worden snel en adequaat afgehandeld. Indien de toepasselijke wetgeving voorziet in administratieve vergoedingen om op uw verzoek(en) te reageren, kunnen dergelijke vergoedingen door Raiden SRL in rekening worden gebracht.

VEILIGHEID

Raiden SRL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en alle andere onwettige vormen van verwerking.

BEKENDMAKING AAN DERDEN

Raiden SRL kan uw persoonlijke gegevens delen:

 • bij toepassing van de wet, bijvoorbeeld in verband met een verzoek van de autoriteiten, een rechtszaak of een andere juridische procedure of verzoek;
 • als we te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om uw rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke inbreuken op onze algemene voorwaarden te onderzoeken of om fraude of andere beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of bekend te maken;
 • met leveranciers van producten en diensten die namens ons werken, bijvoorbeeld draadloze serviceproviders, creditcardverwerkingsbedrijven of leveranciers van systemen die nodig zijn voor het verwerken, opslaan of verwerken van creditcardinformatie krediet- of financiële informatie; en
  met hulpdiensten, zoals wetshandhavingsinstanties van de staat en reddingsdiensten, om gerelateerde diensten te verlenen.

GEGEVENSVERWERKING VOOR INTERN GEBRUIK

We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers en leveranciers van Raiden SRL die de informatie moeten gebruiken om deze namens ons te verwerken en die contractueel verplicht zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven. We proberen de optie van verwerkingsdiensten te selecteren die de integriteit van uw persoonsgegevens ten opzichte van een derde het best bewaart.

MARKETING

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhandelen aan derden zonder uw toestemming om dit te doen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor hun marketingdoeleinden, tenzij we uw toestemming hebben gekregen om deze openbaar te maken. Indien u deze toestemming heeft gegeven, maar niet langer marketingmateriaal van een derde partij wenst te ontvangen, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met deze derde partij. We kunnen u informatie verstrekken over nieuwe producten, diensten, evenementen of soortgelijke marketingactiviteiten. Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde elektronische nieuwsbrief of soortgelijke communicatie, volg dan de instructies van de betreffende communicatie.

WEBSITES EN COOKIES

Over het algemeen kunt u Raiden SRL-websites bezoeken zonder enige informatie over uzelf vrij te geven. Om u bepaalde diensten of aanbiedingen te kunnen leveren, moeten we daarentegen vaak bepaalde informatie uit uw persoonsgegevens vastleggen, zoals uw naam en uw e-mailadres. We kunnen ook (via cookies) anonieme informatie verzamelen over hoe u onze websites hebt gebruikt, zelfs vóór een dergelijke registratie. Deze informatie is nuttig voor ons om onze websites of onze marketing te verbeteren. Er is ook een online procedure om cookies te accepteren of te weigeren.

KINDEREN

Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen. We vragen of verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder de 18 jaar en we verkopen onze producten en diensten niet aan hen. Als een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kunnen hun ouders of voogden contact met ons opnemen om die informatie uit onze administratie te laten verwijderen. Neem contact met ons op als u denkt dat we informatie hebben over een kind jonger dan 13 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat we onbewust persoonlijke gegevens hebben verzameld met betrekking tot een kind jonger dan 13 jaar of jonger dan de door de toepasselijke wetgeving vereiste minimumleeftijd, zullen we de nodige stappen ondernemen om deze informatie zo snel mogelijk te wissen.

INDIENING VAN EEN KLACHT BIJ DE CONTROLE-AUTORITEIT

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit.

CONTACTGEGEVENS

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Raiden SRL of om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens over u die door Raiden SRL worden verwerkt, nodigen wij u uit om per e-mail contact met ons op te nemen via [email protected] of per post naar RAIDEN SRL, Chaussée de Bruxelles 102B, 1410 Waterloo.