Algemene Verkoopvoorwaarden

ChargeGuru is een platform dat toegankelijk is op het volgende adres: www.chargeguru.com (de “Website”). Het wordt geëxploiteerd door RAIDEN BELGIUM BV, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Bruxelles 102B, 1410 Waterloo, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van Brussel onder het nummer 0771.887.002 (de “Vennootschap”).

Via de Website wil de Vennootschap de hierna genoemde diensten (de “Dienst(en)”) aanbieden aan Klanten (de “Klanten”):

 • Studie, levering en installatie van laadoplossingen voor elektrische en plug-in hybride voertuigen in residentiële of tertiaire sites;
 • Studie, levering en installatie van oplossingen voor het beheer van het elektriciteitsverbruik in residentiële of tertiaire sites.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (“lgemene Voorwaarden”) zijn zonder beperking of voorbehoud en met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op de uitvoering door de Vennootschap van de prestaties (de “Prestatie(s)”) die overeenstemmen met de hierboven genoemde Diensten. Deze AVV kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.chargeguru.com en hebben voorrang op elk ander document.

De hoofdkenmerken van de Diensten worden voorgesteld op de website www.chargeguru.com. De Klant wordt geacht er kennis van te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en de aankoop van een Dienst vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant erkent de nodige bekwaamheid te hebben om met de Vennootschap een contract aan te gaan. Hij verklaart kennis te hebben genomen van deze AAV en ze te hebben aanvaard door het hiertoe voorziene vakje aan te kruisen alvorens verder te gaan met de bestelprocedure van de Dienst(en) op de Website.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor de inhoud van deze AAV op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES EN INTEPRETATIEREGELS

De onderstaande termen en uitdrukkingen, geschreven met een hoofdletter, worden in deze Algemene voorwaarden gebruikt met de volgende betekenis:

“Vennootschap”heeft de betekenis eraan gegeven in de voorafgaande uiteenzetting;
"Klant(en)"heeft de betekenis eraan gegeven in de voorafgaande uiteenzetting;
"Prestatie(s)"heeft de betekenis eraan gegeven in de voorafgaande uiteenzetting;
"Website"heeft de betekenis eraan gegeven in de voorafgaande uiteenzetting;
"Dienst(en)"heeft de betekenis eraan gegeven in de voorafgaande uiteenzetting;
"Offerte"heeft de betekenis eraan gegeven in artikel 3;
"Partner(s)"heeft de betekenis eraan gegeven in artikel 5;
"Persoonlijke ruimte"heeft de betekenis eraan gegeven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website.

Voor de interpretatie van deze AAV gelden de volgende regels:

 • De titels van de artikelen en de bijlagen zijn louter voor het gemak toegevoegd en kunnen in geen geval invloed hebben op de interpretatie van om het even welke van deze bepalingen;
 • Het gebruik van uitdrukkingen als "met inbegrip van", "meer bepaald" of "met name" houdt in dat de opsomming die volgt, niet beperkend of uitputtend is;
 • De term “of” is niet exclusief;
 • De omschrijving die wordt gegeven aan een term in het enkelvoud, geldt ook voor die term in het meervoud en vice versa. Hetzelfde geldt voor het gebruik van mannelijke of vrouwelijke verwijswoorden;
 • De in dagen, maanden of jaren uitgedrukte termijnen worden berekend volgens de bepalingen van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering;
 • Elke verwijzing naar een partij verwijst ook naar haar erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden; en elke verwijzing naar een document verwijst naar dat document zoals eventueel gewijzigd of vervangen (voor zover niet in strijd met de bepalingen van deze AAV).

ARTIKEL 2 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden geven het geheel van de verplichtingen van de partijen weer.
Ze vormen de enige grondslag van de commerciële relatie tussen de partijen en in die zin wordt de Klant geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
De Vennootschap en de Klant komen overeen dat hun relatie exclusief door deze algemene voorwaarden wordt beheerst. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing van zodra ze online staan.
Voorwaarden qua dienstprestaties die hierin niet zijn bepaald, worden geacht beheerst te worden door de geldende praktijken in de sector van de verkoop op afstand voor de vennootschappen gevestigd in België.
De algemene verkoopvoorwaarden worden meegedeeld aan iedere Klant die daarom verzoekt, om hem in staat te stellen een bestelling te plaatsen.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om van bepaalde clausules van deze voorwaarden af te wijken, afhankelijk van de met de Klant gevoerde besprekingen, door de vaststelling van bijzondere verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 3 – INHOUD

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in het kader van de online verkoop van de Prestaties die de Vennootschap aan de KLANT aanbiedt;
Ze hebben betrekking op de volgende diensten:

 • Studie, levering en installatie van laadoplossingen voor elektrische en plug-in hybride voertuigen in residentiële of tertiaire sites;
 • Studie, levering en installatie van oplossingen voor het beheer van het elektriciteitsverbruik in residentiële of tertiaire sites.
  Deze voorwaarden betreffen alleen de Prestaties die in België worden verricht voor kopers die op het Belgisch grondgebied gevestigd zijn.

Als de Prestaties buiten België moeten worden uitgevoerd of bestemd zijn voor kopers buiten België, dan moet dit gemeld worden om een aangepaste Offerte te verkrijgen.

ARTIKEL 4 – VERBINTENISSEN VAN DE KLANT

4.1. Voorafgaande verklaringen van de Klant

De Klant verklaart de volle eigenaar te zijn van de plaatsen, de voorwerpen of welke drager ook die nodig is voor de uitvoering van de Prestaties. De Klant verklaart bovendien dat hij geen weet heeft van enige belemmeringen voor de uitvoering van de Prestaties, zoals bijzondere erfdienstbaarheden

 

4.2. Formaliteiten, toegang en informatie

De Klant verbindt zich ertoe om, op zijn exclusieve verantwoordelijkheid, vóór de aanvangsdatum van de Prestaties, alle administratieve of welke andere formaliteiten ook die nodig zijn voor de uitvoering van de Prestaties, te vervullen.
De Klant verbindt zich er ook toe de Partner vrije toegang te verlenen tot de plaatsen waar de Prestaties moeten worden uitgevoerd tijdens de volledige duur van die Prestaties tot hun oplevering.
De Klant verbindt zich ertoe in goede verstandhouding met de Partner samen te werken.
Met het oog hierop en om de goede uitvoering van de Prestaties mogelijk te maken, verbindt de Klant zich ertoe:

 •  de Partner volledige en nauwkeurige gegevens en documenten te bezorgen binnen de opgelegde termijnen;
 •  de validatiebeslissingen te nemen en in het algemeen, de vragen van de Partner te beantwoorden binnen de door de Partner gevraagde termijnen;
 • zo nodig, een correspondent met beslissingsbevoegdheid aan te wijzen;
 •  erop toe te zien dat de belangrijkste gesprekspartners en de correspondent tijdens de uitvoering van de Prestaties te allen tijde beschikbaar zijn;
 • de Partner onmiddellijk te verwittigen wanneer zich moeilijkheden voordoen bij de uitvoering van de Prestaties.

ARTIKEL 5 - BEPALEN VAN DE KLANTENBEHOEFTEN EN UITVOERING VAN DE PRESTATIES

5.1. Bepalen van de gewenste Prestaties

Om zijn behoeften te bepalen, gaat de potentiële Klant naar de Website, maakt er zijn Persoonlijke Ruimte aan door de in de AGV beschreven stappen te volgen en vult een offerteaanvraag in waarin hij de gewenste Prestaties duidelijk aangeeft.
De Prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben zijn die voorgesteld op de Website van de Vennootschap, waarvan is aangegeven dat ze door de Vennootschap of onder haar toezicht worden uitgevoerd. Ze worden aangeboden binnen de grenzen van beschikbaarheid van de Partner.
De Prestaties worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en voorgesteld. De Vennootschap kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of omissies in deze voorstelling.

5.2. Opstellen en ter beschikking stellen van Offertes

Voor de uitvoering van de door haar Klanten gevraagde Prestaties, doet de Vennootschap een beroep op een netwerk van professionele Partners die speciaal gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van de op de Website aangeboden Diensten, met wie de Vennootschap een dienstverleningscontract heeft gesloten.
De Website biedt de Klant een instrument waarmee hij zijn behoeften kan omschrijven en een Offerteaanvraag kan indienen. Nadat de Klant een Offerteaanvraag heeft verzonden en zich akkoord heeft verklaard met de AGV van de Website, verspreidt de Vennootschap de beschrijving van de door de Klant gewenste Prestaties onder de Partners die deze Prestaties kunnen aanbieden op de door de Klant bepaalde plaats van uitvoering.
De door de Vennootschap aangezochte Partners die wensen in te gaan op het verzoek van de Klant, nemen met hem contact op om meer details te vernemen over de Prestaties die hij wenst te laten uitvoeren en eventueel een afspraak te maken op de door de Klant bepaalde plaats van uitvoering.
Vervolgens stelt de Vennootschap een of meer Offertes op, overeenstemmend met het aanbod van de aangezochte Partners. Deze Offerte(s) wordt/worden aan de Klant meegedeeld in zijn Persoonlijke Ruimte. Elke Offerte bevat een beschrijving van de voorgestelde Prestaties, de naam van de door de Vennootschap aangezochte Partner die deze Prestaties aanbiedt, en de prijs van deze Prestaties, bepaald door de Vennootschap en uitgedrukt in euro inclusief alle belastingen.

5.3. Keuze van de Offerte

De Klant kan de Offerte van zijn keuze rechtstreeks valideren in zijn Persoonlijke Ruimte. De keuze van de Offerte valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De keuze van de Offerte geldt als vaste bestelling van de Prestaties door de Klant ten aanzien van de Vennootschap, d.w.z. aanvaarding door de Klant van het bedrag van de Offerte voor de beschreven Prestaties, en lastgeving door de Klant aan de Vennootschap en de Partner die de gekozen Offerte heeft uitgebracht voor de uitvoering van de Prestaties.

5.4. Uitvoering van de Prestaties

Nadat de Klant een Offerte heeft gekozen, neemt de Partner van de Vennootschap die de gekozen Offerte heeft uitgebracht binnen een redelijke termijn contact op met de Klant om een datum voor de uitvoering van de Prestaties vast te leggen.

De Prestaties die de Partner zal uitvoeren op de met de Klant overeengekomen datum, zijn de Prestaties zoals omschreven in de door de Klant goedgekeurde Offerte.

5.5. Bestelling

Om de bestelling te valideren, moet de Klant de onderhavige algemene voorwaarden aanvaarden, door te klikken op het overeenkomstige vakje op de Website.
Na aanvaarding zal hij van de Vennootschap een bevestigingsmail krijgen, onder de hierna bepaalde voorwaarden.
Ook het adres van uitvoering van de Prestaties dient te worden opgegeven.
Elke bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de aangeboden Prestaties.
In bepaalde gevallen, met name bij wanbetaling, onjuist adres of ander probleem met de rekening van de Vennootschap, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Indien de Prestaties onmogelijk kunnen worden uitgevoerd, zal de Klant daar per e-mail van in kennis worden gesteld.

Het niet-uitvoerbare deel van de bestelde Prestatie wordt dan geannuleerd en in voorkomend geval terugbetaald, terwijl de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Voor alle vragen betreffende de afhandeling van een bestelling, kan de Klant terecht op het nummer 02/320 66 15, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur (lokaal beltarief).

ARTIKEL 6 – ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

Het online verstrekken van zijn bankgegevens en definitieve validatie van de bestelling door de Klant, geldt als akkoord van de Klant en heeft als gevolg dat:

 • de krachtens de Offerte verschuldigde bedragen opeisbaar worden;
 • de Klant wordt geacht te hebben getekend voor uitdrukkelijke aanvaarding van alle te verrichten handelingen.

ARTIKEL 7 – BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De contractuele gegevens zullen bevestigd worden per e-mail, uiterlijk bij het begin van de uitvoering van de Prestaties, op het door de Klant in de Offerteaanvraag opgegeven adres.

ARTIKEL 8 – BEWIJS VAN DE VERRICHTING

De geautomatiseerde registers, die in behoorlijke veiligheidsvoorwaarden worden bijgehouden in de computersystemen van de Vennootschap, gelden als bewijs van de berichten, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De bestelbonnen, offertes en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager en kunnen als bewijs worden voorgelegd.

ARTIKEL 9 – PRIJS

9.1. Zoals vermeld in artikel 5.3, valideert de Klant de Offerte van zijn keuze rechtstreeks in zijn Persoonlijke Ruimte en is hij verantwoordelijk voor die keuze.
De in de Offerte opgegeven prijs is de prijs die de Vennootschap aan de Klant zal factureren.

 

9.2. Voorschot

Voor elke bestelling zoals hierboven gedefinieerd, wordt een voorschot van 50% gevraagd bij de validatie van de Offerte, voorschot dat rechtstreeks betaald kan worden vanaf de Persoonlijke Ruimte van de Klant.
Behoudens gevallen van overmacht, zal dit voorschot niet terugbetaald worden bij annulatie van de bestelling door de Klant vanaf 24 uur na de validatie van de Offerte.

 

ARTIKEL 10 – OPLEVERING EN BETALING VAN DE PRESTATIES

Nadat de Prestaties zijn uitgevoerd volgens de door de Klant gevalideerde Offerte en de dienst in werking is gesteld, legt de Partner de volgende documenten ter ondertekening voor aan de Klant:

 • Het proces-verbaal van oplevering van de met de Prestaties overeenstemmende werken;
 • Het vereenvoudigd attest van verlaagd btw-tarief voor werken aan woningen ouder dan 10 jaar

 

Als de werken zonder voorbehoud worden opgeleverd: 

Betaalt de Klant het saldo van de Offerte vanaf zijn Persoonlijke Ruimte. De Klant ontvangt een bevestigingsbericht van zijn betaling op het door hem opgegeven e-mailadres. De door de Vennootschap opgestelde factuur wordt dan beschikbaar gesteld voor de Klant in zijn Persoonlijke Ruimte.

 

Als er bij de oplevering voorbehoud wordt gemaakt :

Verbindt de Partner zich ertoe het voorbehoud op te heffen binnen zeven (7) dagen, tenzij daarvoor materialen nodig zijn waarvan de bevoorradingstermijn langer is dan 7 dagen, in welk geval de Partner zich ertoe verbindt het voorbehoud op te heffen binnen 7 dagen na ontvangst van de nodige materialen.

 

Nadat het voorbehoud is opgeheven, betaalt de Klant het saldo van de Offerteprijs vanaf zijn Persoonlijke Ruimte. De Klant ontvangt een bevestigingsbericht van zijn betaling op het door hem opgegeven e-mailadres. De door de Vennootschap opgestelde factuur wordt dan beschikbaar gesteld voor de Klant in zijn Persoonlijke Ruimte.

De door de Klant verrichte betalingen worden maar als definitief beschouwd nadat de verschuldigde sommen effectief door de Vennootschap zijn ontvangen.
Onverminderd eventuele schadevergoedingen, leidt de niet-betaling door de Klant van een bedrag op de vervaldag van rechtswege tot:

 • de toepassing van een verwijlinterest aan drie maal de wettelijke rentevoet, zonder voorafgaande kennisgeving en vanaf de eerste dag van de betalingsachterstand;
 • onmiddellijke opeisbaarheid van de bedragen die de Klant aan de Vennootschap verschuldigd is, onverminderd iedere andere vordering die de Vennootschap uit dien hoofde kan instellen tegen de Klant.

Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, behoudt de Vennootschap zich tevens het recht voor om de levering van de door de Klant bestelde Prestaties op te schorten of te annuleren, zonder dat de niet-uitvoering haar toegerekend kan worden.

ARTIKEL 11 – HERROEPINGSRECHT

In toepassing van de artikelen VI.47 tot 53 van het Wetboek van economisch recht, dient de consument die met de uitvoering van de Prestaties wil laten beginnen voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken, een uitdrukkelijk verzoek hiertoe te doen via om het even welk middel.

Aangezien de in de Offerte aan de Klant geboden Prestaties specifiek zijn afgestemd op de door de Klant uitgedrukte behoeften, vereisen ze met name de bestelling van specifiek materiaal en dus de uitvoering van Prestaties vóór het verstrijken van de genoemde termijn.

De ondertekening van de Offerte door de Klant geldt als validatie van die Offerte en bijgevolg totstandkoming van het onderhavige contract. Vanaf dat moment wordt de Klant geacht naar behoren en uitdrukkelijk te hebben afgezien van zijn herroepingsrecht gedurende 14 kalenderdagen.
Nadat de Klant de Offerte heeft gevalideerd, kan hij echter nog gedurende 24 uur zijn bestelling annuleren.

ARTIKEL 12 – GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De door de Vennootschap en haar Partners verrichte Prestaties zijn van rechtswege en zonder extra betaling gedekt door de toepasselijke wettelijke garanties. Naar gelang de aard van de Prestaties, worden de overeenkomstige wettelijke garanties geboden.

 

12.1. Garantie

12.1.1 Tienjarige garantie – Wij bieden 10 jaar garantie, overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek. Bij uitdrukkelijke overeenkomst gaat deze garantie in op de datum van uitdrukkelijke en/of stilzwijgende voorlopige oplevering van het werk.

 • Overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek is de aannemer gedurende 10 jaar aansprakelijk voor het bouwwerk ten aanzien van de bouwheer/eigenaar.
 • Deze garantie geldt slechts voor zover de bouwheer/eigenaar de totaliteit van de slotfactuur heeft vereffend overeenkomstig de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
 • De tienjarige garantie dekt alleen de gebrekkige uitvoering waarvoor de aannemer aansprakelijk is en die afbreuk doet aan de stevigheid of stabiliteit van de constructie; zij is niet van toepassing in de andere gevallen.

12.1.2 Conventionele garantie – Wij bieden een conventionele garantie die de gebreken dekt die voortvloeien uit materiaalgebreken en/of fouten in de uitvoering van het werk gedurende 6 maanden vanaf de uitdrukkelijke of stilzwijgende voorlopige oplevering van het werk of het moment van de levering. De garantie kan alleen worden ingeroepen voor zover aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gebrek maakt de goederen in verregaande mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld;
 • onze goederen werden op een gepaste manier behandeld en opgeslagen;
 • de installatie, plaatsing en montage werden verricht conform de normen, richtlijnen en regels van het vak en volgens onze richtlijnen en gebruiksaanwijzingen;
 • de gebreken werden ons meegedeeld binnen de hieronder bepaalde termijnen;
 • inspectie van de goederen en het aangevoerde gebrek;
 • de goederen werden gebruikt in normale omstandigheden.

12.1.3 Klachten - Om zich op de garantie te kunnen beroepen, moet de Klant ons per aangetekende brief in kennis stellen van elke klacht of onregelmatigheid bij de werken binnen ten hoogste acht dagen nadat hij de gebreken heeft vastgesteld of normaal gezien had moeten vaststellen. Na die termijn zal de klacht als laattijdig en onontvankelijk worden beschouwd.

12.1.4 Opschorting van garantie - Onze garantieverplichtingen worden opgeschort voor de hele periode waarin de Klant:

 • hetzij in gebreke blijft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,
 • hetzij in gebreke blijft met de betaling van onze inspectie-, onderzoeks-, herstel- of andere interventiekosten, die ten laste zijn van de Klant.

In dat geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor een verergering van de gebreken te wijten aan de niet-tussenkomst in een dergelijke periode van opschorting. In geen geval wordt de duur van de conventionele garantie verlengd met de periode(s) van opschorting.

12.1.5 Uitsluiting van garantie - Zijn van de conventionele garantie uitgesloten:

 • onregelmatigheden in het werk die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de verplaatsing van de steun of in het algemeen, van elke oorzaak die geen verband houdt met de Prestaties van de Vennootschap,
 • de zichtbare gebreken aan het werk bij de voorlopige oplevering waarover geen opmerkingen zijn gemaakt in het proces-verbaal van die oplevering. De Klant verliest van rechtswege het voordeel van de conventionele garantie in de volgende gevallen:
 • als het werk niet in goede staat wordt onderhouden;
 • als er door de Klant of door derden aanpassingen worden verricht aan het werkstuk of aan de structuren;
 • als de oorspronkelijke bestemming van de werken wordt gewijzigd.
  De verplichtingen van de uitvoerder wat betreft de conventionele garantie worden opgeschort in de periode dat de Klant in gebreke blijft van betaling.

12.1.6 Indien wij werken in onderaanneming of diensten verrichten waarvoor de materialen ons worden verstrekt door onze Klant, dekt de garantie uitsluitend onze werken en service.

 

12.2. Overmacht

Alle omstandigheden buiten de wil van de Partijen, die de uitvoering van hun verplichtingen in normale omstandigheden verhinderen, zullen worden beschouwd als redenen om de partijen te ontheffen van hun verplichtingen, die dan worden opgeschort. De partij die de bovenbedoelde omstandigheden inroept, moet de andere partij onmiddellijk in kennis stellen wanneer ze zich voordoen en ook wanneer ze verdwijnen.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht, alle niet te voorziene en niet te vermijden feiten en omstandigheden buiten de wil van de partijen, die deze laatsten niet kunnen voorkomen ondanks alle mogelijke redelijke inspanningen. Worden meer bepaald beschouwd als gevallen van overmacht of toeval, naast de gevallen die gewoonlijk door de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken worden weerhouden: blokkering van transportmiddelen of bevoorrading, aardbevingen, brand, storm, overstroming, blikseminslag, onderbreking van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden eigen aan telecommunicatienetwerken buiten de Klanten.

De partijen zullen met elkaar contact opnemen om de gevolgen van de gebeurtenis te bekijken en te bepalen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan zeven (7) dagen aanhoudt, kan dit contract door de benadeelde partij worden opgezegd.
De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld in gevallen van overmacht.

 

12.3. Latere interventies door de Partner

De Klant verbindt zich ertoe de Partner in de gelegenheid te stellen om gebreken vast te stellen en in voorkomend geval, te verhelpen. Tenzij dringende bewarende maatregelen nodig zijn, verbindt de Klant zich ertoe niet zelf tussen te komen noch een derde te laten tussenkomen in plaats van de Partner op de plaats van uitvoering van de Prestaties.

ARTIKEL 13 – INFORMATIE EN BEKENDMAKING

13.1. Vertrouwelijke informatie

Elke partij verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie die ze krijgt van de andere partij niet openbaar te maken.
Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie van welke aard ook, visueel of mondeling, op welke drager ook, met betrekking tot de structuur, de organisatie, de zaken, allerhande interne beleidsregels, de projecten en het personeel van elke partij.

Behoudens de hierna bepaalde uitzonderingen, blijft deze geheimhoudingsplicht van kracht gedurende twee (2) jaar na de beëindiging van de Prestaties. Hebben ook een vertrouwelijk karakter, de inhoud van de Prestaties en de verslagen, brieven, informatie, nota’s, offertes, verstrekt door de Vennootschap en/of één van haar Partners tijdens de uitvoering van de Prestaties. Deze documenten worden aan de Klant meegedeeld voor strikt intern gebruik en op voorwaarde dat ze niet aan derden worden bekengemaakt of in bijlage gevoegd bij een document dat de Klant zou moeten voorleggen. Indien de Klant deze documenten geheel of gedeeltelijk wil doorgeven en/of laten gebruiken door een derde, moet hij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan de Vennootschap en/of de Partner. De voorwaarden voor die bekendmaking zullen dan worden vastgelegd.

 

13.2. Uitgesloten informatie

De bovengenoemde verplichtingen en beperkingen zijn niet van toepassing op:

 • Vertrouwelijke informatie die tot het publieke domein behoort of vrij werd verkregen vóór het begin van de Prestatie(s);
 • Informatie die bekend is of wordt via andere bronnen die niet gebonden zijn aan een geheimhoudingsverplichting; of die bekend moet worden gemaakt krachtens een wettelijke of professionele verplichting of op verzoek van om het even welke gerechtelijke of regelgevende instantie die bevoegd is om de bekendmaking van de Vertrouwelijke informatie te eisen.

Onder voorbehoud van haar verplichtingen inzake geheimhouding, behoudt de Vennootschap en/of om het even welke van haar Partners zich het recht voor prestaties te leveren aan ondernemingen die concurreren met de Klant.

13.3. Andere verbintenissen

De Klant erkent en aanvaardt:
Dat de partijen, tenzij de andere partij uitdrukkelijk vraagt om dit niet te doen, kunnen communiceren of documenten kunnen verzenden via e-mail over het internet;
Dat geen der partijen enige controle heeft op de capaciteit, betrouwbaarheid, toegang of veiligheid van dit e-mailverkeer;
Dat de Vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies, schade, onkosten of nadeel veroorzaakt door het verloren gaan, vertraging, onderschepping, verduistering of vervalsing van e-mailberichten, hoe dan ook veroorzaakt.

In het algemeen verbinden de partijen zich ertoe de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, en met name de bepalingen van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 14 – PERSOONSGEGEVENS

De Klant aanvaardt dat er hem betreffende persoonsgegevens worden verzameld en dat de Vennootschap deze gegevens doorgeeft aan een Partner met het oog op de uitvoering van de door de Klant gevraagde Prestaties.

Raiden Belgium BV garandeert aan de Gebruiker dat de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Krachtens hoofdstuk III van de wet van 30 juli 2018, met name artikel 37 (recht op informatie), artikel 38 (recht op toegang), artikel 39 (rectificatie, wissing of aanvulling), heeft de Gebruiker een recht van toegang, rectificatie, wissing en bezwaar ten aanzien van zijn persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen door een e-mail te richten aan [email protected]

Voor alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de door de Klant gevraagde Prestaties, kan met de Klant contact worden opgenomen, met name per post, e mail, telefoon, SMS en MMS.

Indien de Klant, die "consument" is volgens de definitie in de Wet betreffende de bescherming van de consumenten, niet telefonisch benaderd wil worden voor commerciële prospectie door derden, kan hij zich kosteloos inschrijven op een ‘bel-me-niet-meer-lijst’.

ARTIKEL 15 – GESCHILLENREGELING

Deze AVV zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle klachten kunnen worden gericht aan het volgende adres: RAIDEN BELGIUM BV, Chaussée de Bruxelles 102B, 1410 Waterloo

Alle geschillen die zich zouden voordoen in verband met de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van het tussen de Vennootschap en de Klant gesloten contract kunnen, op verzoek van een der partijen en vóór iedere gerechtelijke procedure, worden voorgelegd aan een bemiddelaar, overeenkomstig de geldende regelgeving.
Overeenkomstig de wet van 18 juni 2018 kan de consument een verzoek indienen tot minnelijke oplossing via bemiddeling bij:

Dienst Consumentenbemiddeling
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel
Telefoon: 02 702 52 20
e-mail: [email protected]

Indien geen beroep wordt gedaan op een bemiddelaar of indien de bemiddeling geen oplossing oplevert, valt het geschil tussen de Vennootschap en de Klant onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

ARTIKEL 16: AANVAARDING DOOR DE KLANT

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de Klant, die verklaart en erkent er volledig kennis van te hebben genomen.