Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DOEL

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om een wettelijk kader te bieden voor de voorwaarden voor de levering van de diensten van de site www.chargeguru.com en het gebruik ervan door gebruikers van de site.

De Algemene Voorwaarden moeten worden aanvaard door elke gebruiker die gebruik wil maken van de diensten die worden aangeboden door de site www.chargeguru.com. Ze vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de gebruiker betekent zijn aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

In geval van niet-aanvaarding van de Algemene Voorwaarden bepaald in dit contract, moet de gebruiker afstand doen van de toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden.

www.chargeguru.com behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen.

ARTIKEL 2 • JURIDISCHE BEPALINGEN

De uitgave van de site www.chargeguru.com wordt verzorgd door de vennootschap RAIDEN BELGIUM SRL, met maatschappelijke zetel in Chaussée de Bruxelles 102B, 1410 Waterloo.

De directeur van de publicatie is de heer Gilles GOMIS.

De host van de www.chargeguru.com-site is Amazon Web Services LLC, met maatschappelijke zetel te P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, VS. (https://aws.amazon.com)

ARTIKEL 3 • DEFINITIES

Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te definiëren:

 • "Site": betekent de website chargeguru.com.
 • “Bedrijf”: verwijst naar het hierboven vermelde bedrijf RAIDEN BELGIUM SRL.
 • "Service(s)": verwijst naar de Service(s) aangeboden door het Bedrijf op de Site
 • "Gebruiker": betekent elke persoon die gebruik maakt van de Site of een van de Services die door de Site worden aangeboden.
 • "Gebruikersnaam" en "Wachtwoord": betekent de informatie die nodig is om een Gebruiker op de Site te identificeren. De gebruikersnaam en het wachtwoord geven de gebruiker toegang tot diensten die zijn gereserveerd voor leden van de site. Het wachtwoord is vertrouwelijk.
 • "Lid": verwijst naar een Gebruiker die op de Site is geregistreerd en wordt geïdentificeerd na het invoeren van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
 • "Persoonlijke ruimte": verwijst naar de pagina's van de site die toegankelijk zijn voor leden
 • "Partner": verwijst naar elke professional waarnaar door het Bedrijf wordt verwezen en die waarschijnlijk door het Bedrijf wordt gemachtigd om de door de Gebruiker gevraagde Diensten te implementeren op de plaats die door de Gebruiker is gedefinieerd
 • “Dienst(en)”: betekent elke dienst die wordt aangeboden en geleverd door een Partner.

ARTIKEL 4 • TOEGANG TOT DIENSTEN

A. Recht op toegang tot de site

Het bedrijf verleent, volgens deze algemene voorwaarden, gebruikers een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar beperkt recht op toegang tot de site op strikt persoonlijke basis. Elk gebruik van de Site in strijd met het doel ervan is strikt verboden en vormt een schending van deze bepalingen.

Het gebruik van de Site vereist een verbinding en een internetbrowser. Om de goede werking van de Site te garanderen, wordt gespecificeerd dat de Site is geoptimaliseerd voor de nieuwste versies van de Chrome- en Safari-browsers.

Alle hardware en software die nodig zijn voor toegang tot de Site en het gebruik van de Diensten blijven uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gebruikersaccounts op te schorten, te wijzigen, te vervangen, de toegang te weigeren of te verwijderen.

B. Diensten aangeboden aan gebruikers op de site

De site geeft de Gebruiker gratis toegang tot de volgende Diensten:

 • raadpleging van informatie met betrekking tot elektrische en plug-in hybride voertuigen, hun gebruik en opladen;
 • gebruik van hulpmiddelen om het oplaadapparaat te bepalen dat overeenkomt met de behoeften van de gebruiker en om het bedrag te schatten dat overeenkomt met de levering en installatie van de apparatuur;
 • publicatie van offerteaanvragen voor levering en installatie van laadoplossingen voor elektrische en plug-in hybride voertuigen (Service voorbehouden aan Leden);
 • het verkrijgen van door het Bedrijf opgestelde offertes die overeenkomen met (i) de behoeften die door de Gebruiker in de offerteaanvraag zijn vermeld en (ii) met de Diensten die worden aangeboden door professionele partners van het Bedrijf om aan de behoeften van de Gebruiker te voldoen (Service gereserveerd voor Leden);
 • beoordeling van de Diensten die door de Partners worden geleverd en publicatie van opmerkingen met betrekking tot deze Diensten (Service gereserveerd voor Leden).

De niet-Lidgebruiker heeft geen toegang tot de Diensten voorbehouden aan Leden.

Om Lid te worden, moet de Gebruiker zich registreren op de Site.

Hiervoor moet de Gebruiker:

 • een natuurlijke persoon zijn die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, volledige rechtsbevoegdheid heeft en kwalificeert als consument in de zin van het consumentenrecht.
 • het registratieformulier in te vullen dat beschikbaar is op de site en nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken. Deze informatie moet vervolgens regelmatig door de Gebruiker worden bijgewerkt om de nauwkeurigheid te behouden.
 •  (i) een identificatie kiezen die bestaat uit een geldig e-mailadres en (ii) een wachtwoord. In geval van ongeoorloofd gebruik van zijn account of elke inbreuk op de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn identificatiemiddelen, moet de gebruiker het bedrijf onverwijld op de hoogte stellen.

Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte, moet de gebruiker zich identificeren met de gebruikersnaam en het wachtwoord die hij bij de registratie heeft gedefinieerd.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om slechts één registratie op de Site te maken die overeenkomt met zijn profiel.

De site zet alle middelen in die haar ter beschikking staan om een kwaliteitsvolle toegang tot haar Diensten te verzekeren. Aangezien het een middelenverbintenis is, verbindt de site zich er niet toe dit resultaat te bereiken. Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van het netwerk of de server, valt niet onder de verantwoordelijkheid van www.chargeguru.com.

De toegang tot de Diensten van de site kan op elk moment worden onderbroken, opgeschort, gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving voor onderhoud of voor enig ander geval. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen naar aanleiding van de onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de Site op het adres [email protected].

ARTIKEL 5 • WERKING VAN DE DIENSTEN

A. Informatie over elektrische en plug-in hybride voertuigen, hun gebruik en het opladen

De Site biedt de Gebruiker informatie over elektrische en oplaadbare hybride voertuigen, hun gebruik en het opladen. Deze informatie wordt alleen ter informatie verstrekt. De Site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de foutieve aard van bepaalde informatie.

B. Hulpmiddelen om het laadpunt te bepalen dat overeenkomt met de behoeften van de gebruiker en om het bedrag te schatten dat overeenkomt met de levering en installatie van de apparatuur

De site biedt de gebruiker hulpmiddelen om het laadpunt te bepalen dat overeenkomt met de behoeften van de gebruiker en om het bedrag te schatten dat overeenkomt met de levering en installatie van de apparatuur. Het bedrag dat dan door de Site wordt gecommuniceerd, is slechts een schatting en heeft geen juridische waarde.

C. Publicatie van offerteaanvragen voor de levering en installatie van laadoplossingen voor elektrische en plug-in hybride voertuigen (Service voorbehouden voor Leden)

Op de site kunnen Gebruikers een offerteaanvraag publiceren voor de levering en installatie van een oplaadoplossing voor elektrische en plug-in hybride voertuigen. Deze service is gereserveerd voor leden.

Om een of meerdere offertes van de Onderneming te verkrijgen, moet de Gebruiker het daartoe voorziene formulier op de Site invullen en zoveel mogelijk aangeven wat hij nodig heeft.

D. Het verkrijgen van door het bedrijf opgestelde offertes die overeenkomen met (i) de behoeften die door de gebruiker in de offerteaanvraag zijn vermeld en (ii) met de diensten die worden aangeboden door professionele partners van het bedrijf om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen (service gereserveerd voor leden)

De validatie van deze Algemene Voorwaarden houdt in dat de Gebruiker het Bedrijf machtigt om, zonder voorafgaande informatie, alle of een deel van zijn contactgegevens en de beschrijving van de gewenste Diensten mee te delen aan elke Partner, waarmee hij eerder een dienstencontract heeft afgesloten. met het oog op het maken van contact.

Zodra de offerteaanvraag door de Gebruiker is gepubliceerd en na validatie van deze Algemene Voorwaarden, verspreidt het Bedrijf de beschrijving van de door de Gebruiker gewenste Diensten aan de Partners die deze Diensten waarschijnlijk zullen aanbieden, op de plaats van tussenkomst bepaald door de Gebruiker.

De Partners die door het Bedrijf zijn gevraagd en die willen reageren op het verzoek van de Gebruiker, nemen contact op met laatstgenoemde om de door de Gebruiker gewenste Dienst te specificeren, eventueel tijdens een afspraak met de gebruiker, op de gedefinieerde plaats van tussenkomst door de Gebruiker.

Het Bedrijf maakt vervolgens een of meer offertes op die overeenkomen met de Diensten die door de gevraagde Partners worden aangeboden. Deze of deze offertes worden aan de Gebruiker meegedeeld op zijn Persoonlijke Ruimte. Elke schatting bevat de beschrijving van de aangeboden Diensten, de naam van de Partner die is aangevraagd door het Bedrijf dat deze Diensten aanbiedt, en de prijs van deze Diensten zoals bepaald door het Bedrijf.

De Gebruiker kan dan de offerte van zijn keuze rechtstreeks valideren op zijn Persoonlijke Ruimte. De keuze van de offerte is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De selectie van de schatting impliceert aanvaarding door de Gebruiker van het bedrag van de schatting voor de beschreven Diensten, en autorisatie door de Gebruiker van het Bedrijf en de Partner die overeenkomt met de schatting die door de Gebruiker is geselecteerd voor de uitvoering van de Diensten.

Deze validatie is definitief wanneer aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

 • Aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden beschikbaar op de site www.chargeguru.com
 • Betaling door de gebruiker aan het bedrijf van een aanbetaling van 50%. Deze borg wordt rechtstreeks uit de persoonlijke ruimte van de gebruiker betaald.

Zodra de Dienst is voltooid, betaalt de Gebruiker het saldo van de schatting vanuit zijn Persoonlijke Ruimte. De Gebruiker ontvangt een bevestiging van zijn betaling door een bericht te sturen naar het e-mailadres dat hij zal hebben meegedeeld. De door het Bedrijf opgestelde factuur wordt vervolgens aan de Gebruiker ter beschikking gesteld op zijn Persoonlijke Ruimte.

Gedurende dit proces, waardoor de Gebruiker een of meer offertes kan verkrijgen voor het verzoek dat eerder op de Site is gepubliceerd, stemt de Gebruiker ermee in om afspraakherinneringen of andere informatie per e-mail en/of sms te ontvangen op het opgegeven e-mailadres en/of mobiel nummer.

Het Bedrijf werkt zorgvuldig om alleen met de beste Partners samen te werken. Hiervoor zet het Bedrijf alle middelen in die het tot haar beschikking heeft om alleen samen te werken met speciaal gekwalificeerde Partners voor de uitvoering van de Diensten die waarschijnlijk door de Gebruikers van hen worden gevraagd. De Maatschappij verifieert de juistheid van het door de Partners verstrekte kwalificatiebewijs en verifieert de geldigheid van hun verzekeringscontracten.

Voor de betaling van de Diensten maakt het Bedrijf gebruik van de beveiligde betalingsdienst van het Bedrijf Stripe. De Vennootschap heeft geen toegang tot vertrouwelijke bankgegevens (zowel het 16-cijferige bankkaartnummer als de vervaldatum en de CVV-code) die rechtstreeks versleuteld naar de server van de bank worden verzonden. De Gebruiker is gebonden aan zijn abonnement zodra hij op "Betalen" klikt. De ontvanger van de betaling is het Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elke registratie van een Gebruiker te weigeren of te annuleren, met name in geval van insolventie van deze laatste of in geval van niet-betaling van de betrokken Dienst of van een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere Dienst.

De vermeldingen aangegeven door de Gebruiker, bij het invoeren van de informatie die inherent is aan zijn registratie, binden hem. Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door Gebruikers in de bewoordingen van de velden die moeten worden ingevuld om een offerte aan te vragen.

E. Beoordeling van de Diensten geleverd door de Partners en publicatie van opmerkingen met betrekking tot deze Diensten (Service gereserveerd voor Leden)

Zodra de Diensten zijn uitgevoerd, biedt het Bedrijf de Gebruiker aan om foto's of video's van de genoemde Diensten te maken. Deze foto's of video's zijn gemaakt door de Gebruiker.

De Gebruiker heeft ook de mogelijkheid om opmerkingen, getuigenissen en tevredenheidsindexen over de Diensten van de Partner op de Site te publiceren.

In zijn publicaties verbindt het lid zich ertoe de regels van de Netiquette en de geldende rechtsregels te respecteren. De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe geen inhoud in te voeren die de openbare orde of de goede zeden zou kunnen ondermijnen, protesten van derden zou uitlokken of in strijd zou zijn met de geldende wettelijke bepalingen. Het Bedrijf kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de publicatie van deze opmerkingen en meningen op de Site.

De site oefent een moderatie uit op de publicaties en behoudt zich het recht voor om het plaatsen ervan te weigeren, zonder dit tegenover het lid te moeten rechtvaardigen.

Het lid blijft eigenaar van al zijn intellectuele eigendomsrechten. Maar door een publicatie op de site te publiceren, kent hij aan de uitgeverij het niet-exclusieve en vrije recht toe om zijn publicatie, rechtstreeks of via een geautoriseerde derde, wereldwijd, op elk medium te vertegenwoordigen, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden (digitaal of fysiek), voor de duur van het intellectuele eigendom. In het bijzonder kent het Lid het recht toe om zijn publicatie op internet en op mobiele telefoonnetwerken te gebruiken.

De uitgever verbindt zich ertoe de naam van het lid bij elk gebruik van zijn publicatie te vermelden.

ARTIKEL 6 • GEBRUIK VAN DE SITE

Het is de Gebruiker verboden:

 • verzenden, publiceren, distribueren, opnemen of vernietigen van materiaal, in het bijzonder de inhoud van de site, in strijd met de geldende wetten of voorschriften met betrekking tot het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie;
 • fictieve profielen maken;
 • om onjuiste informatie in het formulier te verstrekken of deze niet regelmatig bij te werken;
 • om gegevens, informatie of inhoud te verspreiden die lasterlijk, beledigend, obsceen, beledigend, gewelddadig of opruiend van aard is, of van politieke, racistische of xenofobe aard en in het algemeen alle inhoud die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving of moraal;
 • om te verwijzen naar of koppelingen te maken naar inhoud of informatie die beschikbaar is op de sites van het bedrijf, behalve met de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van het bedrijf;
 • om wachtwoorden of persoonlijke identificatiegegevens van andere gebruikers te verkrijgen;
 • om informatie, inhoud of gegevens die op de site aanwezig zijn te gebruiken om een dienst aan te bieden die, naar eigen goeddunken van het bedrijf, als concurrerend met het bedrijf wordt beschouwd;
 • om informatie, inhoud of gegevens op de Site of Service aangeboden door de Site te verkopen, uit te wisselen of er geld mee te verdienen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf;
 • reverse-engineering, decompilatie, demontage, ontcijfering of andere poging om de broncode te verkrijgen in verband met enig onderliggend intellectueel eigendom dat wordt gebruikt om alle of een deel van de Services te leveren;
 • om handmatige of automatische software of apparaten, codeerrobots of andere middelen te gebruiken om een pagina van de Site te openen, verkennen, extraheren of indexeren;
 • de veiligheid van een bedrijfswebsite in gevaar brengen of proberen te brengen. Dit omvat pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te bewaken, te scannen of te testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;
 • de producten, logo's, merken of enig ander element dat wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf namaken of gebruiken;
 • om het uiterlijk of de werking van de Site te simuleren, bijvoorbeeld door een spiegeleffect toe te passen;
 • het Bedrijf of de Diensten direct of indirect verstoren of verstoren, of de infrastructuur van de Site onevenredig belasten of proberen computervirussen via of op de Site te verzenden of te activeren.

Er wordt aan herinnerd dat inbreuken op de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Het Bedrijf verifieert de afwezigheid van een dergelijke overtreding en kan een beroep doen op de gerechtelijke autoriteiten om, indien nodig, een Gebruiker te vervolgen die aan dergelijke overtredingen heeft deelgenomen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de site eerlijk te gebruiken, in overeenstemming met het doel en de wettelijke en reglementaire bepalingen, deze voorwaarden en de geldende praktijken.

Er wordt aan herinnerd dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om een mening of opmerking van een Gebruiker op de site al dan niet te publiceren of geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

ARTIKEL 7 • INTELLECTUELE EIGENDOM

De handelsmerken, logo's, tekens en elke andere inhoud van de site zijn beschermd door de Intellectual Property Code en meer in het bijzonder door het auteursrecht.

De gebruiker vraagt de voorafgaande toestemming van de site voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud. De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de site strikt privé te gebruiken. Het gebruik van inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

Alle inhoud die door de gebruiker wordt geplaatst, is zijn eigen verantwoordelijkheid. De Gebruiker stemt ermee in geen inhoud te uploaden die de belangen van derden kan schaden. Elke rechtsvordering die door een benadeelde derde tegen de site wordt ingesteld, is voor rekening van de Gebruiker.

De inhoud van de gebruiker kan op elk moment en om welke reden dan ook door de site worden verwijderd of gewijzigd. De Gebruiker ontvangt geen enkele rechtvaardiging en kennisgeving voorafgaand aan de verwijdering of wijziging van de inhoud van de Gebruiker.

ARTIKEL 8 • PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die wordt gevraagd bij het registreren op de site is noodzakelijk en verplicht voor het aanmaken van een gebruikersaccount. In het bijzonder kan het e-mailadres door de site worden gebruikt voor de administratie, het beheer en de animatie van de Dienst.

De site biedt de Gebruiker het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie in overeenstemming met de Belgische wet op het respect voor de persoonlijke levenssfeer van 30 juli 2018 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Krachtens hoofdstuk III van de wet van 30 juli 2018, in het bijzonder de artikelen 37 (recht op informatie), 38 (recht op toegang), 39 (rectificatie, verwijdering of aanvulling), heeft de gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van hun persoonsgegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit door een e-mail te sturen naar [email protected]

ARTIKEL 9 • VERANTWOORDELIJKHEID EN OVERMACHT

A. Gebruik van de site en diensten

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Site.

De Gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat het gebruik dat hij maakt van de Site in overeenstemming is met de wettelijke en reglementaire bepalingen en de Algemene Voorwaarden. Het Bedrijf geeft geen garantie aan de Gebruiker met betrekking tot de conformiteit van het gebruik van de Site, dat hij maakt of van plan is te maken, met nationale of internationale wettelijke en reglementaire bepalingen.

De Gebruiker wordt gewaarschuwd voor technische gevaren en onderbrekingen van de toegang die zich op de Site kunnen voordoen. Bijgevolg kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onbeschikbaarheid of vertraging van de Diensten.

Alle informatie, adviezen en handleidingen en alle andere gegevens die op de Site worden weergegeven (inclusief in het bijzonder belastinginformatie) zijn niet bedoeld als advies op basis waarvan de Gebruiker een beslissing zou kunnen nemen.

De bronnen van de op de site verspreide informatie worden betrouwbaar geacht. De site behoudt zich echter het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De informatie op de site is alleen voor informatieve doeleinden. Zo neemt alleen de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie en inhoud van deze site.

De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn wachtwoord geheim blijft. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden. De Gebruiker neemt de risico's en gevolgen van het frauduleuze gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord op zich.

Elk gebruik van de Diensten door de Gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks schade veroorzaakt, moet worden vergoed ten gunste van de site.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of de onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde partij.

B. Gegevens

Het bedrijf heeft geen algemene verplichting om de gegevens en inhoud die door partners en gebruikers worden verstrekt, te controleren, noch enige verplichting om inhoud te verwijderen die niet duidelijk onwettig lijkt, ondanks de kennisgeving ervan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud in te voeren die de openbare orde of de goede zeden zou kunnen ondermijnen, protesten van derden zou uitlokken of in strijd zou zijn met de geldende wettelijke bepalingen. Bijgevolg wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in het geval dat de Vennootschap, in welke hoedanigheid dan ook, in welk land dan ook, wordt aangevochten door een derde partij op grond van in het bijzonder een industrieel eigendomsrecht en/of intellectuele eigendom met betrekking tot een verstrekt element door een Gebruiker, verbindt deze Gebruiker zich ertoe het Bedrijf volledig te vrijwaren tegen de directe en/of indirecte economische en financiële gevolgen (inclusief juridische en verdedigingskosten) die zouden voortvloeien uit deze vorderingen.

Er wordt aan herinnerd dat de gegevens die door gebruikers worden gepubliceerd en de informatie die door hen wordt gedeeld, kunnen worden vastgelegd en gebruikt door andere gebruikers of derden. In die zin garandeert het bedrijf geen respect voor het eigendom van deze gegevens, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om het eigendom van zijn gegevens te behouden.

De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de gegevens naar de Site worden verzonden en kan het Bedrijf, op welke basis dan ook en in welke hoedanigheid dan ook, niet verwijten dat de verzonden gegevens niet worden ontvangen of verloren gaan. De Gebruiker zorgt ervoor dat er een back-up wordt gemaakt van de verzonden en uitgepakte gegevens.

Bovendien, in het geval van uitschrijving door een Gebruiker, wordt deze laatste door deze AV geïnformeerd dat alle gegevens met betrekking tot deze gebruiker door het Bedrijf worden vernietigd.

C. Algemene bepalingen

In elk geval kan het bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of onvoorziene verliezen of schade van gebruikers of derden, met inbegrip van in het bijzonder gederfde winst, onnauwkeurigheid of corruptie van bestanden of gegevens of verlies van kansen gerelateerd in welke hoedanigheid en op welke grondslag dan ook aan deze Overeenkomst.

De Vennootschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de vertraging of niet-uitvoering van dit Contract gerechtvaardigd door een geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken.

ARTIKEL 10 • HYPERTEXT LINKS

Er zijn veel uitgaande hyperlinks op de site aanwezig, maar de webpagina's waar deze links naartoe leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van www.chargeguru.com, die geen controle heeft over deze links. De Gebruiker onthoudt zich daarom van het nemen van de verantwoordelijkheid van de site met betrekking tot de inhoud en de middelen met betrekking tot deze uitgaande hyperlinks.

ARTIKEL 11 • EVOLUTIE VAN HET CONTRACT

De Site behoudt zich het recht voor om de clausules in dit contract op elk moment te wijzigen.

ARTIKEL 12 • DUUR

De duur van dit contract is onbeperkt. Het contract gaat ten aanzien van de Gebruiker in vanaf het gebruik van de Dienst.

ARTIKEL 13 • TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elke klacht kan worden gericht aan het volgende adres: RAIDEN BELGIUM SRL - Chaussée de Bruxelles 102B - 1410 Waterloo

Geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van het contract tussen het bedrijf en de gebruiker kunnen, op verzoek van een van de partijen, en vóór elke gerechtelijke procedure, worden voorgelegd aan een bemiddelaar, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Overeenkomstig de wet van 18 juni 2018 heeft de consument het recht om een verzoek tot minnelijke schikking door middel van bemiddeling in te dienen, met:
Bemiddelingsdienst voor consumenten
Noordpoort II
Koning Albert II laan, 8 bus 1
1000 Brussel
Telefoon: 02/702.52.00
E-mail: [email protected]

Indien er geen beroep wordt gedaan op een dergelijke bemiddelaar of er niet in slaagt geschillen via deze bemiddeling op te lossen, zal het geschil tussen het Bedrijf en de Gebruiker, bij gebreke van een minnelijke schikking, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken vallen.